Hot line : (0 355) 23 20 47

ბუნებრივი რესურსები

ბუნებრივი რესურსები - ლიცენზირებული კარიერები: სოფ. ბოდბისხევში, სოფ. ვაქირსა და კოღოთოს ხევში-ბალასტის მოპოვება, იორზე - მეითანის ტუფი.

Share page