Hot line : (0 355) 23 20 47 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შრომის ანაზღაურება

თვითმმართველი ქალაქი თელავიის საკრებულოს წევრების  და  აპარატის  თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება (სარგო, პრემია, დანამატი)

Share page