Hot line : +995 551 50 22 88 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შრომის ანაზღაურება

თვითმმართველი ქალაქი თელავიის საკრებულოს წევრების  და  აპარატის  თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება (სარგო, პრემია, დანამატი)

Share page