ცხელი ხაზი : (0 355) 23 20 47

საკრებულოს აპარატი

საკრებულოს აპარატის ფუნქციაა უზრუნველყოს საკრებულოს, საკრებულოს კომისიების, საკრებულოს ფრაქციების, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფების და საკრებულოს თანამდებობის პირების ეფექტური საქმიანობისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, გაუწიოს დახმარება საკრებულოს წევრებს მათი უფლებამოსილების განხორციელებაში, მიაწოდოს ინფორმაცია მოსახლეობას საკრებულოსა და საკრებულოს თანამდებობის პირების საქმიანობის შესახებ, ორგანიზაციულად უზრუნველყოს მოქალაქეთა ურთიერთობა საკრებულოსა და საკრებულოს თანამდებობის პირებთან.

აპარატი წარმოადგენს თვითმმართველი ერთეულის მუდმივმოქმედი, მუდმივ  და ანაზღაურებად შტატების საფუძველზე შექმნილ ორგანოს.

 

 

 

N

სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და თანამდებობების დასახელება

საშტატო ერთ. რაოდენობა

გვარი, სახელი

ტელეფონის

ნომერი

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

 

 

 

 

საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეული

 

 

 

 

1

სამსახურის ხელმძღვანელი

 1

მოლაშვილი მალხაზ

599855699

 

2

უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში

 1

ყოჩიაშვილი თამარი

599855704

 

3

შტატგარეშე მოსამსახურე, (მძღოლი)

 1

კვირიკაშვილი დავითი

595782141

 

 

 

4

შტატგარეშე მოსამსახურე, (მდივანი)

 1

ნანობაშვილი მაკა

 599855672

 

 

 

 

 

 

 

5

უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში

 1

ფავლენიშვილი ნონა

 500955701

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეული საორგანიზაციო და იურიდიული განყოფილება

 

 

 

 

1

საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი

 1

ზურაშვილი ლია

 599855705

 

2

უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში

 1

ნადირაშვილი ლელა

 599855664

 

3

უფროსი სპეციალისტი ტექნიკურ საკითხებში

 1

ჩუთლაშვილი ნინო

 599855681

 

4

უფროსი სპეციალისტი, ფილოლოგი

 1

მანიჟაშვილი ნანა

 599519107

 

5

უფროსი სპეციალისტი საფინანსო-ეკონომიკურ საკითხებში

 1

აბულაშვილი თამარ

 599855690

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეული მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილება

 

 

 

 

1

საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

 1

ბეჟაშვილი ნანა

 599855675

 

2

უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში

 1

დოსმიშვილი ნატალია

 599855670

 

3

უფროსი სპეციალისტი საკანცელარიო საკითხებში

 1

მეჭურჭლიშვილი ლია

 599855668

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გააზიარე