ცხელი ხაზი : საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

აპარატის საშტატო ნუსხა

საკრებულოს აპარატის ფუნქციაა უზრუნველყოს საკრებულოს, საკრებულოს კომისიების, საკრებულოს ფრაქციების, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფების და საკრებულოს თანამდებობის პირების ეფექტური საქმიანობისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, გაუწიოს დახმარება საკრებულოს წევრებს მათი უფლებამოსილების განხორციელებაში, მიაწოდოს ინფორმაცია მოსახლეობას საკრებულოსა და საკრებულოს თანამდებობის პირების საქმიანობის შესახებ, ორგანიზაციულად უზრუნველყოს მოქალაქეთა ურთიერთობა საკრებულოსა და საკრებულოს თანამდებობის პირებთან.

აპარატი წარმოადგენს თვითმმართველი ერთეულის მუდმივმოქმედი, მუდმივ  და ანაზღაურებად შტატების საფუძველზე შექმნილ ორგანოს.

 

N

სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და თანამდებობების დასახელება

საშტატო ერთ. რაოდენობა

 
 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

  
 

საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეული

  

1

სამსახურის ხელმძღვანელი

 1

 

2

უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში

 1

 

3

უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში

 1

 
    
 

საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეული საორგანიზაციო განყოფილება

  

1

საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი

 1

 

2

უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში

 1

 

3

უფროსი სპეციალისტი ტექნიკურ საკითხებში

 1

 

4

უფროსი სპეციალისტი

 1

 

5

უფროსი სპეციალისტი საფინანსო-ეკონომიკურ საკითხებში

1

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეული მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილება

  

1

საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

 1

 

2

უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში

 1

 

3

უფროსი სპეციალისტი საკანცელარიო საკითხებში

 1

 

 

გააზიარე