ცხელი ხაზი : საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
დადგენილება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარების პროგრამისა და მისი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ N21 დადგენილება 03/29/2022 03/29/2022 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ N4 დადგენილება 02/27/2023 02/28/2023 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს-2021-წლის-26-მარტის-განკარგულება შშმ პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცება # 10 განკარგულება 03/26/2021 03/26/2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცებისა და შეფასების შესახებ # 12 განკარგულება 04/27/2021 04/27/2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება მუნიციპალიტეტის სოფელ ილიაწმიდაში, (ს/კ №56.12.42.005) 1969 კვ.მ.არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე დამაგრებული შენობა-ნაგებობის მეორე სართულის 308,04 კვ.მ ფართიდან ორი ოთახის, 73,5 კვ.მ -ის სასყიდლით სარგებლობის უფლებით (იჯარა) აუქციონის წესით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და ქონების საწყისი საიჯარო ქირის საფასურის განსაზღვრის შესახებ # 15 განკარგულება 04/27/2021 04/27/2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქ. სიღნაღში , ლოლაშვილის ქუჩაზე (ე.წ. „ბებრების ბაღი“, ს/კ №56.14.41.285) 967 კვ.მ.არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან 5 კვ,მ-ის პირდაპირი განკარგვის წესით სასყიდლით სარგებლობის უფლებით (იჯარით) გადაცემასა და საიჯარო ქირის საფასურზე თანხმობის მიცემის შესახებ # 16 განკარგულება 04/27/2021 04/27/2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება „ა(ა) ი პ „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის'' დირექტორის თენგიზ მოსულიშვილის ანგარიში სიღნაღის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების მიზნით გაწეული მუშაობის და შემდგომი გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“; # 17 განკარგულება 05/29/2020 05/29/2020 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ # 17 განკარგულება 04/27/2021 04/27/2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარების პროგრამა და მისი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ “ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 აპრილის N21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ # 2 დადგენილება 02/18/2021 02/18/2021 დადგენილება
დადგენილება ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 16 ივნისის #14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. # 20 დადგენილება 11/19/2019 11/25/2019 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქ. წნორის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე საგზაო მოძრაობის რეგულირების ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ. # 32 განკარგულება 08/31/2020 08/31/2020 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, ქ. სიღნაღში აღმაშებლის ქ.#7 მდებარე შენობა-ნაგებობის, 50 კვ.მ ( ს/კ 56.14.41.335) პირდაპირი წესით სარგებლობის უფლებით (უსასყიდლო უზუფრუქტი ) გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ # 6 განკარგულება 02/18/2021 02/18/2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბრძანება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებზე უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ (01.10.2019 დან 31.10.2019) #104 ბრძანება 11/06/2019 11/06/2019 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირების რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ #2 დადგენილება 01/27/2023 01/30/2023 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდების და ჯილდოს მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ #25 დადგენილება 09/28/2022 09/29/2022 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება სიღნაღის მუნიციპალიტეტში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ #28 განკარგულება 08/19/2020 08/19/2020 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება .სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის შესრულების ანგარიშის დამტკიცებისა და შეფასების შესახებ; #29 განკარგულება 08/31/2020 08/31/2020 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება ქ. სიღნაღში, ე,წ „ ბებრების ბაღი“ -ს ტერიტორიაზე (ს/კ №56.14.41.285) 967 კვ.მ.არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან 8 კვ.მ მიწის პირდაპირი განკარგვის წესით სასყიდლით სარგებლობის უფლებით (იჯარით) გადაცემასა და საიჯარო ქირის საფასურზე თანხმობის მიცემის შე #3 განკარგულება 01/29/2021 01/29/2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ #3 დადგენილება 02/27/2023 02/28/2023 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2021 -2024 წლების სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ #3 დადგენილება 02/18/2021 02/18/2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ,სოფ ნუკრიანში მდებარე უძრავი ქონების ყოფილი კულტურის სახლი , ს/კ №56.13.42.002) სახელმწიფოს საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ #33 განკარგულება 08/31/2020 08/31/2020 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებთან დაკავშირებით სიღნაღის მუნიციპალიტეტში საარჩევნო სუბიექტების ამომრჩევლებთან შეხვედრებისა და კრებების, საჯარო დებატებისა და დისკუსიების, შეკრებებისა და მანიფესტაციების ორგანიზების შესახებ; #35 განკარგულება 09/04/2020 09/04/2020 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებთან დაკავშირებით სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის გასაკრავად ადგილების განსაზღვრის შესახებ; #36 განკარგულება 09/04/2020 09/04/2020 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოს აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ #4 განკარგულება 02/18/2021 02/18/2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ #67 განკარგულება 11/19/2019 11/19/2019 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N8 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ''. #7 დადგენილება 05/29/2020 05/29/2020 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ 13 განკარგულება 01/26/2018 01/26/2018 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულებები სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 18 აგვისტოს განკარგულებები 158 განკარგულება 08/18/2017 08/24/2017 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილენა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე უფასო სასადილოში ბენეფიციარების შერჩევისა და რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ 2 დადგენილება 01/26/2022 01/27/2022 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება სიღნაღის მუნისციპალიტეტის მერისათვის ქ. სიღნაღში ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ს.კ 56.14.42.040) 7.5 კვ. მ ფართობის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი წესით სასყიდლით სარგებლობის უფლებით (იჯარით) გადაცემასა და ქონების საიჯარო ქირის საფასურის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 33 განკარგულება 05/28/2019 05/29/2019 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2016 წლის 15 აგვისტოს ჩატარებული აუქციონის შედეგების დამტკიცების შესახებ სოფ. ნუკრიანში მდებარე 14 000 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიჭის ნაკვეთის,(ს. კ. №56.13.49.003), 03 წლის ვადით იჯარით გაცემის მიზნით 2016 წლის 15 აგვისტოს ჩატარებული აუქციონის შედეგების დამტკიცების შესახებ. 414 ბრძანება 08/17/2016 10/07/2016 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 09 აგვისტოს №398 ბრძანება ბრძანება "სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ". 448 ბრძანება 09/07/2016 10/07/2016 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
2016 წლის 28 სექტემბერს ჩატარებული აუქციონის შედეგების დამტკიცების შესახებ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების: სოფ. ბოდბისხევში მდებარე 3454 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დნიშნულების მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული №1-საერთო ფართით 304 კვ.მ, №2-საერთო ფართით 29 კვ.მ და №3-საერთო ფართით 17 კვ.მ შენობა-ნაგებობის, (ს.კ. №56.05.49.111) პრივატიზების მიზნით 2016 წლის 28 სექტემბერს ჩატარებული აუქციონის შედეგების დამტკიცების შესახებ. 495 ბრძანება 09/29/2016 10/07/2016 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
განკარგულება 2021 წლის 2 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის ორგანოების არჩევნებთან დაკავშირებით სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სუბიექტების ამომრჩევლებთან შეხვედრებისა და კრებების, საჯარო დებატებისა და დისკუსიების, შეკრებებისა და მანიფესტაციების ორგანიზების შესახებ 55.55212181 განკარგულება 08/06/2021 08/06/2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
განკარგულება 2021 წლის 2 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის ორგანოების არჩევნებთან დაკავშირებით სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სუბიექტების ამომრჩევლებთან შეხვედრებისა და კრებების, საჯარო დებატებისა და დისკუსიების, შეკრებებისა და მანიფესტაციების ორგანიზების შესახებ 55.55212183 განკარგულება 08/06/2021 08/06/2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ 67 განკარგულება 09/19/2019 11/19/2019 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგუელბა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ :გ-55.552133711 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის თავმჯდომარის გოჩა შანშაშვილის უფლებამოსილების შეწყვეტის ცნობად მიღების შესახებ :გ-55.552133714 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,მრეწველების“ თავმჯდომარის გიორგი ჯანყარაშვილის უფლებამოსილების შეწყვეტის ცნობად მიღების შესახებ :გ-55.552133722 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის ,,ქართული ოცნება“ თავმჯდომარის მოადგილედ გიორგი ელაშვილის არჩევის ცნობად მიღების შესახებ :გ-55.552133735 განაკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ თავმჯდომარედ გიორგი ელიზბარაშვილის არჩევის ცნობად მიღების შესახებ :გ-55.552133737 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ :გ-55.552133749 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ილია ხატიაშვილის უფლებამოსილების შეწყვეტის ცნობად მიღების შესახებ :გ-55.55213376 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ :გ-55.55213377 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თემურ ჯავაშვილის უფლებამოსილების შეწყვეტის ცნობად მიღების შესახებ :გ-55.55213378 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის არჩევის შესახებ :გ-55.55213379 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სოფელ ბოდბისხევში მდებარე 393 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწისა და მასზე მდებარე შენობა-ნაგებობის (ყოფილი საბავშვო ბაღი), ს/კ №56.05.49.007 პირდაპირი წესით სარგებლობის უფლებით (უსასყიდლო უზუფრუქტი ) სვეტა კლიმინოვასათვის გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ N39 განკარგულება 10/13/2020 10/13/2020 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ გ-55.552133710 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის მალხაზი ხუციშვილის უფლებამოსილების შეწყვეტის ცნობად მიღების შესახებ გ-55.552133712 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარის ილია ბაიდოშვილის უფლებამოსილების შეწყვეტის ცნობად მიღების შესახებ გ-55.552133713 განკარგულება 12/03/2021 12/03/2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages