ცხელი ხაზი : (0 355) 23 20 47 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ონკოლოგიური პაციენტებისთვის

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

             ამ მუხლით დახმარების მიმღები არის ონკოლოგიური ავადმყოფი.  ონკოლოგიურმა პაციენტმა ან მისი ოჯახის სრულწლოვანმა წევრმა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება მერის  სახელზე;

ბ) განმცხადებლის (პაციენტი) პირადობის მოწმობის ასლი, ხოლო  პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში რეგისტრაციის ადგილის განუსაზღვრელობის შემთხვევაში, ასევე სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან განცხადება-ანკეტის (ფორმა №1) ასლი ან/და  მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის ცნობა პირის კონკრეტულ მისამართზე ფაქტობრივი ცხოვრების ფაქტის დადასტურების შესახებ;

გ) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა №100);

დ) ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტი და კალკულაცია სამედიცინო დაწესებულებიდან. 3. ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით სამედიცინო დაწესებულების შესაბამის ანგარიშზე. 4. პაციენტს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად: ა) სტაციონარული (ოპერაცია, მკურნალობა) და ამბულატორიული მკურნალობისათვის (ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია) 300  ლარამდე სრული ოდენობით. 300  ლარიდან ზემოთ -  50%-ის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 700 ლარისა;

ბ) დიაგნოსტიკური კველევებისათვის – ღირებულების 50%, მაგრამ არაუმეტეს 300-ლარისა;

გ) მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის – ღირებულების 50%, მაგრამ არაუმეტეს 300-ლარისა.  

დ) წერილი სადაზღვევო კომპანიებიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

 

გააზიარე