ცხელი ხაზი : +995 551 50 22 88 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სოციალურად დაუცველთათვის

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება  

        ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით მომსახურება გაეწევა სიღნაღის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ/ფაქტობრივად მაცხოვრებელ მოქალაქეებს, რომლებიც იმყოფებიან მძიმე ეკონომიურ მდგომარეობაში.

2. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაცემის კომისიის (შემოდგომში „კომისია“) მიერ ინდივიდუალურად განიხილება თითოეული პირის განცხადება და კომისიის მიერ ხდება გადაწყვეტილების მიღება  უფასო კვების სასადილოში პირის ჩარიცხვის შესახებ.

3. ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით დაინტერესებულმა პირმა (ბენეფიციარმა) სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: ა) განცხადება  მერის სახელზე;

ბ) პირადობის მოწმობის ასლი, ხოლო  პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში რეგისტრაციის ადგილის განუსაზღვრელობის შემთხვევაში, ასევე სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან განცხადება-ანკეტის (ფორმა №1) ასლი ან/და მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის ცნობა პირის კონკრეტულ მისამართზე ფაქტობრივი ცხოვრების ფაქტის დადასტურების შესახებ; გ) შესაბამის ადმინისტრაციულ  ერთეულში მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობა.

 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობის  დაცვისა  და  სოციალური  მომსახურების   სამსახური ამოწმებს მერიაში შემოსულ განცხადებას, თანდართულ დოკუმენტაციას და სრულყოფილ მასალებს დასკვნასთან ერთად გადასცემს კომისიას განსახილველად და გადაწყვეტილების მისაღებად.

 კომისია მიღებულ გადაწყვეტილებას  აფორმებს კომისიის სხდომის ოქმით, სადაც ჩაიწერება იმ  პირთა მონაცემები, რომლებიც კომისიის გადაწყვეტილებით ექვემდებარებიან უფასო კვებას.

უფასო ერთჯერადი კვება ხორციელდება მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოში ყოველდღიურად კვირა დღისა და სადღესასწაულო დღეების გარდა. კვირა დღისა და სადღესასწაულოდღეებისმენიუთი გათვალისწინებული საკვები ბენეფიციარებზე გაიცემა წინა დღეს.

 

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

სამედიცინო უზრუნველყოფის კუთხით დაფინანსდებიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ან/და ფაქტობრივად მაცხოვრებელი  სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოქალაქეები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000-ს, ხოლო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, იძულებით გადაადგილებულთა (დევნილთა), მარტოხელა და მრავალშვილიანი დედების, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა, უსახლკაროთა  სოციალური დახმარებისათვის სარეიტინგო ქულა არ გამოიყენება. 2.  მოქალაქეებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად:

http://www.matsne.gov.ge 01026003035168016255

ა) დიაგნოსტიკური კვლევებისათვის, სტაციონარული (ოპერაცია, მკურნალობა) და სარეაბილიტაციო მკურნალობისათვის 1001  ლარამდე – არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით;

ბ) 1001 ლარიდან 2001 ლარამდე – არაუმეტეს 500  ლარის  ოდენობით;

გ) 2001  ლარიდან ზემოთ – არაუმეტეს 700  ლარის  ოდენობით;

დ) მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის – არაუმეტეს 200 ლარის ოდენობით, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 80000-ს.

         ამ მუხლით გათვალისწინებულმა კატეგორიებმა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინონ:

ა) განცხადება მერის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის (პაციენტი) პირადობის მოწმობის ასლი, ხოლო  პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში რეგისტრაციის ადგილის განუსაზღვრელობის შემთხვევაში, ასევე სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან განცხადება-ანკეტის (ფორმა №1) ასლი ან/და მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის ცნობა პირის კონკრეტულ მისამართზე ფაქტობრივი ცხოვრების ფაქტის დადასტურების შესახებ;

გ) ამონაწერი სოციალურად  დაუცველი ოჯახების  მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;

დ) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ;

ე) ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტი და კალკულაცია სამედიცინო დაწესებულებიდან;

ვ) წერილი სადაზღვევო კომპანიიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

 ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“, „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით სარგებლობის შემთხვევაში, ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით სამედიცინო დაწესებულების შესაბამის ანგარიშზე.

 ამ მუხლის მე-2 პუნქტის  „დ“ ქვეპუნქტით სარგებლობის შემთხვევაში, მოსარგებლეს დახმარება დაერიცხება შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე.

 დაფინანსების მიღებისათვის ბენეფიციარის მიერ საჭიროდოკუმენტაციის (განცხადება)წარდგენა მერიაში სასურველია მოხდეს სტაციონარში ჩასატარებელ სამედიცინო მომსახურებამდე ან, უკიდურეს შემთხვევაში, სამედიცინო მომსახურების გაწევიდან ორი კვირის ვადაში.

        ის გაჭირვებულ მოქალაქეები, რომლებიც განცხადებით მომართვის პერიოდშიარ არიან რეგისტრირებული სოციალური მომსახურების სააგენტოს სიღატაკის დაძლევის სახელმწიფო პროგრამის მონაცემთა ერთიან ბაზაში ან/და რეგისტრირებულნი და არ აქვთ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა და მომართვის პერიოდში მძიმეა მათი სოციალურ- ეკონომიკურიმდგომარეობა,რაც დასტურდება მერის წარმომადგენლის(შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულიდან) შუამდგომლობითა და კომისიის ერთობლივი გადაწყვეტილებით,  მიიღებენ   დახმარებას  არაუმეტეს  1000 ლარისა.

  თუ სამედიცინო მომსახურებას აფინანსებს საყოველთაო ჯანდაცვა,  სხვა სადაზღვევო კომპანიები და მოქალაქის  მიერ გადასახდელი თანხა რჩება 500 ლარამდე, არ ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.

 

 

 

 

 

 

 

გააზიარე