ცხელი ხაზი : საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

დაგეგმე ბიუჯეტი

პრიორიტეტი 2015 ფაქტი 2016 გეგმა 2017 გეგმა
სულ ბიუჯეტი: 10025800 ¢ 9292990 ¢ 9292990 ¢
განათლება 18.73% 17.55% %
გარემოს დაცვა 7.76% 8.66% %
დასვენება, კულტურა და რელიგია 21.25% 22.51% %
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 13.05% 9.21% %
საბინაო კომუნალური მეურნეობა 4.84% 7.23% %
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 5.84% 0.00% %
სახელმწიფო მომსახურება 20.36% 25.59% %
სოფლის მეურნეობა 0.65% 0.54% %
სხვა 0.77% 0.92% %
ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვა 6.75% 7.79% %
ასათვისებელია: 9292990 ¢