ცხელი ხაზი : +995 551 50 22 88 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ოჯახებში რეინტეგრირებული ბავშვების დახმარება

 

ოჯახებში რეინტეგრირებული ბავშვების, ნათესაური მინდობით აღზრდის პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარება

 

 ყოველთვიური მატერიალური დახმარება გაეწევათ  ოჯახებში რეინტეგრირებული ბავშვების, ნათესაური მინდობით აღზრდის პროგრამით მოსარგებლე ოჯახებს 50 ლარის ოდენობით.

მომსახურებით  მოსარგებლე პირის ოჯახის წარმომადგენელმა (მეურვე/მზრუნველი) სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიაში  უნდა  წარმოადგინოს:

ა) განცხადება მერის სახელზე;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

გ) სოციალური მომსახურების სააგენტოდან რეინტეგრირებული ბავშვის ან ნათესავის მინდობით

აღზრდის პროგრამით მოსარგებლის შესახებ შესაბამისი საოქმო გადაწყვეტილება;

დ) საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები;

 

გააზიარე