ცხელი ხაზი : +995 551 50 22 88 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

უპატრონოდ დარჩენილი მარტოხელა მოქალაქეებისთვის

 

უპატრონოდ დარჩენილი მარტოხელა მოქალაქეების დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება

 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  ანაზღაურდება  უპატრონოდ  დარჩენილი მარტოხელა

მოქალაქეების სარიტუალო მომსახურება.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიაში  წარმოსადგენია  შემდეგი  დოკუმენტაცია:

ა) დაკრძალვის ხარჯის გამღები პირის განცხადება მერის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის  პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

გ) გარდაცვალების  მოწმობის  ასლი;

დ) განმცხადებლის საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები;

 თანხა გაიცემა არაუმეტეს  350  (სამასორმოცდაათი) ლარისა.

 

გააზიარე