ცხელი ხაზი : საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

 

მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

 

1. სიღარიბის დაძლევის სახელმწიფო პროგრამის მოქმედების მიუხედავად, არსებობს მოქალაქეთა სხვადასხვა კატეგორია, რომელიც საჭიროებს თვითმმართველობის დახმარებას. სამედიცინო უზრუნველყოფის კუთხით დაფინანსდებიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ან/და ფაქტობრივად  მაცხოვრებელი  გაჭირვებული მოქალაქეები.

2. მოქალაქეებს დახმარება გაეწევათ:

ა) დიაგნოსტიკური კვლევებისათვის, სტაციონარული (ოპერაცია, მკურნალობა) და სარეაბილიტაციო მკურნალობისათვის 1001  ლარამდე – არაუმეტეს 400 ლარის ოდენობით;

ბ) 1001 ლარიდან 2001 ლარამდე – არაუმეტეს 600  ლარის  ოდენობით;

გ) 2001  ლარიდან ზემოთ – არაუმეტეს 800  ლარის  ოდენობით.

3. სამედიცინო დახმარების სერვისით სარგებლობისთვის მოქალაქემ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს:

ა) განცხადება მერის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის (პაციენტი) პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ;

დ) ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტი და კალკულაცია სამედიცინო დაწესებულებიდან;

ე) წერილი სადაზღვევო კომპანიიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ვ) მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობა.

4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით სარგებლობის შემთხვევაში, ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით სამედიცინო დაწესებულების შესაბამის ანგარიშზე.

5.  დაფინანსების მიღებისათვის ბენეფიციარის მიერ საჭირო დოკუმენტაციის (განცხადება) წარდგენა მერიაში სასურველია მოხდეს სტაციონარში ჩასატარებელ სამედიცინო მომსახურებამდე ან, უკიდურეს შემთხვევაში, სამედიცინო მომსახურების გაწევიდან ორი კვირის ვადაში.

6.  ის გაჭირვებული მოქალაქეები, რომლებიც განცხადებით მომართვის პერიოდში განიცდიან მძიმე სოციალურ - ეკონომიკურ მდგომარეობას, რაც დასტურდება მერის წარმომადგენლის (შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულიდან) შუამდგომლობითა და კომისიის ერთობლივი გადაწყვეტილებით,  მიიღებენ   დახმარებას  არაუმეტეს  1000 ლარისა.

7.  თუ სამედიცინო მომსახურებას აფინანსებს საყოველთაო ჯანდაცვა,  სხვა სადაზღვევო კომპანიები და მოქალაქის  მიერ გადასახდელი თანხა რჩება 500 ლარამდე, არ ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.

 

გააზიარე