ცხელი ხაზი : საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მერიის საშტატო ნუსხა

             სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხ

 

თანამდებობა

საშტატო ერთეულის რაოდენობა

1

მერი

1

2

მერის პირველი მოადგილე

1

3

მერის მოადგილე

1

 

სულ

3

 

ადმინისტრაციული სამსახური

 

4

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

1

 

ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

 

5

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი

1

6

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვისა საკითხებში

1

7

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მედიასთან, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და საინფორმაციო საკითხებში

1

8

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში

1

 

სულ განყოფილებაში

4

 

მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება

 

9

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების უფროსი

1

10

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში

1

11

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი – მერის წარმომადგენელი   ადმინისტრაციულ ერთეულში

14

12

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი – სპეციალისტი  ადმინისტრაციულ ერთეულში

27

 

სულ განყოფილებაში

43

 

მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილება

 

13

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

1

14

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში

1

15

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურების საკითხებში

1

16

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – არქივარიუსი

1

 

სულ განყოფილებაში

4

 

სულ სამსახურში

52

 

იურიდიული სამსახური

 

17

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული სამსახურის უფროსი

1

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება

 

18

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

1

19

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სასამართლოებთან ურთიერთობის საკითხებში

1

20

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში

1

 

სულ განყოფილებაში

3

 

ზედამხედველობის განყოფილება

 

21

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

1

22

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ზედამხედველობის საკითხებში

1

23

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ზედამხედველობის საკითხებში

2

24

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – არქმშენ-ინსპექტორი

1

25

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ზედამხედველობის საკითხებში, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი

1

 

სულ განყოფილებაში

6

 

ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილება

 

26

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი

1

27

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების საკითხებში

1

28

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების საკითხებში

1

 

სულ განყოფილებაში

3

 

სულ სამსახურში

13

 

შიდა აუდიტის სამსახური

 

29

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი

1

30

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მონიტორინგის საკითხებში

1

 

სულ სამსახურში

2

 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

31

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის უფროსი

1

ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების განყოფილება

 

32

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების  განყოფილების უფროსი

1

33

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობისა  სოციალური მომსახურების საკითხებში

1

34

მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობისა  და სოციალური მომსახურების საკითხებში

1

35

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -ზოგადი სოც.მუშაკი

1

 

სულ განყოფილებაში 

4

 

ბავშვთა უფლებათა დაცვის  განყოფილება

 

36

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ბავშვთა უფლებათა დაცვის   განყოფილების უფროსი

1

37

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბავშვთა დაცვის საკითხებში (სოც.მუშაკი)

2

38

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ფსიქოლოგი)

1

 

სულ განყოფილებაში 

4

 

სულ სამსახურში

9

 

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

 

39

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი

1

40

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურისა და განათლების საკითხებში

1

41

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტის საკითხებში

1

42

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში

1

43

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურისა და განათლების საკითხებში

1

44

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში

1

 

სულ სამსახურში

6

 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

 

45

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

1

 

ბიუჯეტის დაგეგმარების განყოფილება

 

46

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ბიუჯეტის დაგეგმარების განყოფილების უფროსი

1

47

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმარების საკითხებში

1

 

სულ განყოფილებაში

2

 

სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

 

48

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების უფროსი

1

49

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებში

2

 

სულ განყოფილებაში

3

 

სულ სამსახურში

6

 

ეკონომიკის სამსახური

 

50

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი

1

 

ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

 

51

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

1

52

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებში

1

53

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სტატისტიკის საკითხებში

1

54

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში

1

 

სულ განყოფილებაში

4

 

ტურიზმის, საგარეო ურთიერთობისა და საერთაშორისო პროექტების  განყოფილება

 

55

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ტურიზმის განყოფილების უფროსი

1

56

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საგარეო ურთიერთობისა და საერთაშორისო პროექტების საკითხებში

1

57

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის საკითხებში

2

58

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის საკითხებში

1

 

სულ განყოფილებაში

5

 

შესყიდვების განყოფილება

 

59

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის შესყიდვების განყოფილების უფროსი

1

60

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში

1

 

სულ განყოფილებაში

2

 

სულ სამსახურში

12

 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

 

61

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსი

1

 

სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის  განყოფილება

 

62

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის  განყოფილების უფროსი

1

63

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის საკითხებში

1

64

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის საკითხებში

1

 

სულ განყოფილებაში

3

 

ინფრასტრუქტურის განყოფილება

 

65

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი

1

66

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში

2

67

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში

2

 

სულ განყოფილებაში

5

 

სულ სამსახურში

9

 

სულ მერიაში

112

 

გააზიარე